fbpx
Muzeum AK przygotowywane do otwarcia! Aktualizacja informacji.

Muzeum AK przygotowywane do otwarcia! Aktualizacja informacji.


AKTUALIZACJA dot. planowanego terminu otwarcia Muzeum AK:

W związku z dostosowywaniem funkcjonowania instytucji do zaleceń organów sanitarnych, oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Zwiedzających, Dyrekcja Muzeum Armii Krajowej postanowiła odłożyć decyzję o otwarciu instytucji do dn. 1 czerwca 2020 roku.

Muzeum na podstawie obowiązujących przepisów zobligowane jest do uzyskania akceptacji dla planu przywrócenia funkcjonowania instytucji dla Zwiedzających, a także konsultacji zasad bezpieczeństwa i higieny z organami sanitarnymi.

Dopiero w momencie dostosowania zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania do zaleceń organów sanitarnych, Dyrekcja instytucji będzie miała możliwość podjęcia decyzji o otwarciu instytucji dla Zwiedzających.

****************************************************************************

W nawiązaniu do decyzji Rządu odnośnie zgody na otwarcie instytucji kultury od dn. 4 maja i mając na uwadze przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie Zwiedzających oraz pracowników, decyzją Dyrektora Muzeum AK, od dzisiaj rozpoczynamy działania na rzecz przygotowania Muzeum AK do otwarcia.

Zespół w najbliższych tygodniach skupi się na zapewnieniu odpowiedniego zaplecza higienicznego, zakupie środków ochrony osobistej, dozowników i zapasu środków do dezynfekcji. Podejmowane będą działania na rzecz aktualizacji regulaminów zwiedzania dostosowanych do rzeczywistości poddanej odpowiednim przepisom, obostrzeniom i reżimowi sanitarnemu.

Otwarcie instytucji dla Zwiedzających planowane jest na dzień 24 maja (niedziela), jednakże uzależnione jest od wypełnienia przez instytucję wszelkich zaleceń i wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji kultury. Ostateczną decyzję o otwarciu instytucji podejmie Dyrektor Muzeum AK w porozumieniu i konsultacji z Zespołem instytucji oraz służbą sanitarną.

Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy w pełni przygotowani na możliwość przyjęcia Państwa w naszych murach. Naprawdę tęsknimy za Państwa obecnością, jednakże rzeczywistość wymaga odpowiednich przygotowań i
zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa na drodze do ponownego otwarcia, a także później, w okresie funkcjonowania instytucji w rzeczywistości zaleceń i sugestii sanitarnych i zdrowotnych.

 

 

In connection with the adaptation of the functioning of the institution to the recommendations of sanitary authorities,  and for the sake of safety and health of the Visitors, the Management of the Home Army Museum decided to postpone the decision to open the institution until 1st June, 2020.

On the basis of applicable regulations, the Museum is obliged to obtain approval for the plan to restore the functioning of the institution for Visitors, as well as to consult health and safety rules with sanitary authorities.

Only when the safety and functioning rules are adapted to the sanitary authorities’ recommendations, will the institution’s Management be able to decide to open the institution for visitors.

****************************************************************************

In reference to the Government’s decision regarding consent to the opening of a cultural institution from 4 May with safety and health of Visitors and employees first and foremost, by decision of the Director of the Home Army Museum, from today we start working on preparing the Home Army Museum for opening.

In coming weeks, the team will focus on providing adequate hygiene facilities, purchasing personal protective equipment, dispensers and a supply of disinfectants. Actions will be taken to update the visiting regulations adapted to the reality subjected to relevant regulations, restrictions and sanitary regime.

The opening of the institution for visitors is planned for 24th May (Sunday), however, it depends on the institution meeting all the recommendations and guidelines prepared by the Ministry of Culture and National Heritage for cultural institutions. The final decision about opening the institution will be made by the Director of the Home Army Museum in consultation with the team of institutions and the sanitary service.

We hope that soon we will be fully prepared for the possibility of welcoming you within our walls. We really miss your presence, but reality requires proper preparation and maintaining all safety rules on the path to re-opening, and later, during the period of functioning of the institution, in fact, sanitary and health recommendations and suggestions.