fbpx

Bilety

Grafika ze zdjęciami biletów, które upoważniają do zwiedzania Muzeum Armii Krajowej. Każdorazowo podane są ich nazwy. Są to kolejno bilety: ulgowy,  rodzinny, normalny, bezpłatny, specjalny oraz zaproszenie i bilet mieszkańca.

Rodzaj biletu

Cena

Bilet normalny*

20,00 zł

Bilet ulgowy / dla seniorów*

Bilet na wystawy czasowe normalny

Bilet na wystawy czasowe ulgowy

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

Bilet rodzinny (2 os. dorosłe + 2 dzieci lub 1 os. dorosła + 3 dzieci)

45,00 zł

Bilet specjalny **

2,00 zł

 

Dodatkowe informacje dotyczące zniżek (kliknij, aby rozwinąć)


*Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przysługuje 50% rabat na bilety normalne i ulgowe.

*Bilet ulgowy / dla seniorów przysługuje:
1.) uczniom, studentom oraz doktorantom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym(będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
2) nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
3) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

**Bilety specjalne przysługują następującym osobom:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) kombatantom,
3) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
4) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
5) posiadaczom Karty Polaka;
6) dzieciom do lat 7;
7) opiekunom osób niepełnosprawnych;
8) opiekunom grup zorganizowanych:
a) w przypadku grup przedszkolnych oraz szkolnych (szkoła podstawowa) bilet specjalny przysługuje jednemu opiekunowi przypadającemu na 10 osób;
b) w przypadku grup gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych bilet specjalny przysługuje jednemu opiekunowi przypadającemu na 20 osób;
9) uczestnikom grup specjalnych;
10) dziennikarzom (na podstawie legitymacji prasowej).

**Zniżki oraz uprawnienia wynikające z decyzji innych organów przysługują następującym osobom:
1) posiadaczom Krakowskiej Karty Rodziny 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz Karty Dużej Rodziny przysługuje prawo do zniżki w wysokości 50% na bilety normalne i ulgowe;
2) posiadaczom Karty Krakowskiej przysługuje prawo do zniżki w wysokości 20% na bilety normalne i ulgowe;
3) działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków, posiadającym legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje prawo do nabywania bilety wstępu za 1,00 zł;
4) uczestnikom akcji promocyjnych.
Zniżki nie sumują się.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z ulg lub zniżek.
Osoba uprawniona do skorzystania z prawa zakupu biletu (ulgowego, specjalnego lub ze zniżką) za wstęp do Muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

 

Usługi przewodnickie

Cena

Zwiedzanie z przewodnikiem (język polski)**

120,00 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (język obcy: angielski, niemiecki)**

170,00 zł

**Korzystanie z usług związanych ze zwiedzaniem nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za bilet.

Warsztaty edukacyjne (15-25 osób)

Cena

Warsztaty edukacyjne (cena za osobę).

Opłata za przewodnika w cenie.

20,00

 

Niedziele: wstęp wolny.

Rezerwacje dla grup zorganizowanych przyjmowane są przez Kasę Muzeum.

Ze względu na awarię wewnętrzną prosimy o kontakt mailowy pod poniższym adresem.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji warsztatów edukacyjnych i zwiedzania z przewodnikiem jest przesłanie wiadomości mailowej na adres: rezerwacja@muzeum-ak.pl

Zasady korzystania z wystaw: regulamin zwiedzania