fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu: https://muzeum-ak.pl

Muzeum Armii Krajowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://muzeum-ak.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Muzeum AK – https://muzeum-ak.pl

Zamieszczamy aktualny formularz raportu dostępności: raport GUS.

Data publikacji strony internetowej: 31 stycznia 2019 r.

Data ostatniej aktualizacji: 3  sierpnia 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

nie wszystkie filmy oraz materiały audio strony internetowej posiadają dedykowane napisy lub opracowanie tekstowe. Wiele materiałów multimedialnych na stronie internetowej zostało opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia 01 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Mazur, kmazur@muzeum-ak.pl, 12 41 00 787. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność: www.muzeum-ak.pl/dostepnosc

PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI:

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

 1. W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) wprowadza się rozwiązania organizacyjne poprawiające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie;
 2. Zgodnie z zapisami wspomnianej wyżej Ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami oznacza osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;
 3. Muzeum powołało koordynatora do spraw dostępności, do którego należy kierować wnioski  i zażalenia. Funkcje tę  sprawuje Katarzyna Mazur. Dane kontaktowe:

Poczta elektroniczna: kmazur@muzeum-ak.pl,

Telefon: 12 41 00 780
Kontakt SMS pod numerem: 516 166 535

Adres do kontaktu: Katarzyna Mazur

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

 1. Koordynator jest opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Do jego zadań należy ułatwienie kontaktu i dostępu do usług oferowanych przez Muzeum.
 2. Muzeum zapewnia ułatwienia dostępu w następujących aspektach:
 • w zakresie dostępności architektonicznej
  a) przestrzeńkomunikacyjną wolną od barier poziomych oraz pionowych. Budynek zaopatrzony jest w podjazdy oraz windę z przyciskami opisanymi alfabetem Braille’a;
  b) oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane obok wejścia do budynku;
 1. c) wsparcie asystenta, który m.in. pomoże w dotarciu do Muzeum oraz poruszaniu się po budynku. W przypadku chęci skorzystania z pomocy asystenta konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zapotrzebowania.
 2. d) możliwość wstępu do budynku wraz z psami asystującymi;
 3. e) dostępną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami wyposażoną w system przywoławczy oraz świetlny system alarmowy;
  f) możliwość skorzystania ze ścieżek zwiedzania dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami wzroku (z audiodeskrypcją) oraz słuchu (z kioskami multimedialnymi z filmami w PJM z napisami);
 4. g) w razie konieczności ewakuacji, pomoc w opuszczeniu budynku przez przeszkolonych pracowników Muzeum;
 • w zakresie dostępności cyfrowej

możliwość skorzystania ze strony internetowej www.muzeum-ak.pl  Zaprojektowana ona została zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. Na stronie zamieszczone zostały:

1) dane teleadresowe Muzeum oraz link do strony Biuletynu Informacji Publicznej;
2) narzędzia służące do kontaktu z podmiotem publicznym;

3) deklaracja dostępności strony internetowej

 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  a) po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania możliwość skorzystania z pomocy przeszkolonego pracownika Muzeum lub tłumacza PJM. Wnioski należy składać do muzealnego koordynatora dostępności;
  b) możliwość skorzystania ze stanowiska kasowo-informacyjnego zaopatrzonego w pętle indukcyjną;
  c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresiejego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;
 1. Szczegółowe informacje na temat udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami umieszczone zostały na stronie internetowej muzeum-ak.pl w zakładce „Dostępność”.
 2. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą złożyć wniosek o zapewnienie dostępu alternatywnego w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 3. Muzeum, w przypadku określonym w pkt. 7, w miarę posiadanych środków i możliwości zapewni osobie ze szczególnymi potrzebami:
 • wsparcie innej osoby lub
 • wsparcie techniczne, w tym  z wykorzystaniem  nowoczesnych technologii, lub
 • wprowadzenie takiej  organizacji,  która  umożliwi  realizację  potrzeb w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 1. Wnioski, o których mowa w pkt.7, należy kierować do muzealnego koordynatora dostępności.
 2. Wniosek o którym mowa w pkt.7 powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, krótki opis problemu oraz informację na temat sposób kontaktu. Osoba wnioskująca powinna także określić dogodny dla niej sposób udostępnienia.
 3. Muzeum powinno zrealizować wniosek nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie informuje o tym składającego wniosek, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem.
 4. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący wniosek możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2023 W MUZEUM ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE:

Harmonogram prac mających na celu niwelację barier w Muzeum AK na lata 2021 -2023

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2023 w Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie[i]

 

ZadaniaSposób realizacjiTermin realizacjiWykonawca
1.Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

 

Przegląd dostosowania obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.Grudzień 2020- Marzec 2021Koordynator dostępności
2. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób słabosłyszących poprzez zapewnienie pętli indukcyjnej.Zakup i instalacja pętli indukcyjnej na stanowisku kasowo-informacyjnym.Grudzień 2020 – styczeń 2021Dział Administracyjno- Organizacyjny Koordynator dostępności

 

3. Dostosowanie filmów opublikowanych przez Muzeum AK do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu.Przygotowanie napisów i dodanie ich do wszystkich filmów umieszczonych na YouTube.Marzec 2021- styczeń 2021Koordynator dostępności
4. Dostosowanie filmów opublikowanych przez Muzeum AK do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.Przygotowanie audiodeksrypcji do filmów przygotowanych przez Muzeum i umieszczonych na portalu YouTube.Październik 2021 – styczeń 2022Koordynator dostępności
5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnością ruchu) możliwości ewakuacji z budynku.Zakup atestowanego krzesła ewakuacyjnego umożliwiającego bezpieczne opuszczenie budynku (pokonanie schodów) przez osoby  niepełnosprawnością ruchu.Grudzień 2023Dział Administracyjno- Organizacyjny Koordynator dostępności

 

6. Zapewnienie dostępu informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy.Przygotowanie trójwymiarowej, dotykowej makiety siedziby Muzeum AK. Opracowanie projektu i wydrukowanie go za pomocą drukarki 3D.Grudzień 2023Dział Administracyjno- Organizacyjny Koordynator dostępności

 

7. Zapewnienie dostępu do natychmiastowej usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego.Wykupienie abonamentu dostępu do usługi tłumacza online przez strony internetowe i aplikacje.Grudzień 2023Dział Administracyjno- Organizacyjny Koordynator dostępności

 

 

[i] Realizacja planu uzależniona jest od środków finansowych, jakimi dysponuje Muzeum.


cheap mlb jerseyscheap nhl jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseys