fbpx

Rada Muzeum

RADA MUZEUM ARMII KRAJOWEJ

Przy Muzeum Armii Krajowej działa Rada Muzeum zgodnie z art. 11 Ustawy o muzeach (z dnia 21.11.1996 r. z późn.zm.) i Statutem Muzeum Armii Krajowej (Uchwała RMK nr XLVIII/883/16, z dnia 29.06.2016 r.).

Rada sprawuje nadzór nad działalnością muzeum, ocenia przedłożone przez dyrektora instytucji sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok poprzedni i opiniuje plan działalności na rok następny. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata, z zastrzeżeniem art. 18 ww.  ustawy. Rada Muzeum liczy od 5 do 15 członków. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5. Rada muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Rada Muzeum Armii Krajowej liczy piętnastu członków i jest powoływana na czteroletnią kadencję. Radę Muzeum AK I kadencji powołał Zarząd Województwa Małopolskiego 21 grudnia 2000 r. po wyrażeniu zgody przez ówczesny Zarząd Miasta Krakowa.

Na inauguracyjnym posiedzeniu 19 stycznia 2001 r. pierwszym Przewodniczącym Rady Muzeum AK został wybrany gen. bryg. Bohdan Zieliński „Tytus”, który pełnił tę funkcję aż do śmierci – 21 maja 2001 r . Po nim powierzono ją Kazimierzowi Barczykowi, który pełnił tę funkcję przez kolejne 3 kadencje.

Obecna Rada została powołana Zarządzeniem nr 1529/2022 PMK z dnia 6 czerwca 2022 r., a jej Przewodniczącym został dr hab. Andrzej Kulig, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej.

Rada Muzeum VI kadencji