fbpx
„Ferie dla Młodych naukowców w Muzeum AK”

„Ferie dla Młodych naukowców w Muzeum AK”


Muzeum AK  w ramach akcji „Kraków Wspólnie” organizuje ferie dla dzieci i młodzieży w dniach 30.01-03.02. oraz 06.02-10.02.

<Dojazd do muzeum przez parking obarczony jest płatnością 5 zł, by uniknąć opłaty należy zatrzymać się w okolicach ronda i przeprowadzić dzieci pieszo>

Wszystkie zajęcia będą tłumaczone na język ukraiński. Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Internationaler Bund Polska udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
W ramach zajęć uczestnicy będą mogli uczestniczyć m.in. w pokazach i doświadczeniach naukowych prowadzonych przez przedstawicieli Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, czy warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naszego muzeum.

Zapisy na „Ferie dla Młodych naukowców w Muzeum AK” odbywają się w terminie od 19 stycznia 2023 roku w siedzibie Muzeum lub elektronicznie pod adresem:          rezerwacja@muzeum-ak.pl
Każdorazowo tematyka zajęć jest identyczna dlatego możliwe jest jednorazowe wzięcie udziału w wydarzeniu. Udział w zajęciach jest bezpłatny i Uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. By dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy -Ferie Muzeum AK-23 ( Форма – Українська версія) oraz zapoznać się z regulaminem projektuстатутУкраїнська версія)
W ramach spotkania uczestnicy będą mieli zapewniony obiad (pizza), dlatego osoby uczulone na gluten, prosimy o przygotowanie posiłku we własnym zakresie.

Planowany harmonogram zajęć:

Godz.800 – 830

Zbiórka w Muzeum AK. Czynności organizacyjno- porządkowe, stworzenie regulaminu wspólnie spędzonego dnia. Zajęcia integracyjne.

Godz. 830 – 915

Rozpoczęcie zajęć prowadzonych przez przedstawicieli Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pn. „Coś wisi w powietrzu”.

Godz. 915 – 945

Czynności porządkowe. Drugie śniadanie.

Godz. 945 – 1030

Dalsza część zajęć prowadzonych przez przedstawicieli Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pn. „Ogień i woda”.

Godz. 1030 – 1100

Zajęcia plastyczne i gry teambuildingowe.

Godz. 1100 – 1300

Warsztaty historyczne z grą wielkoformatową lub miejską (w zależności od warunków atmosferycznych)  pn. „W okupowanym Krakowie”.

Godz. 1300 – 1330

Czynności porządkowe. Obiad.

Godz. 1330 – 1430

Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej w Krakowie lub Wojska Polskiego. Zajęcia dotyczące zasad bezpieczeństwa.

Godz. 1400 – 1545

Zajęcia w przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum. Gra terenowa przeprowadzona na wystawie stałej Muzeum. Wizyta w części multimedialnej stanowiska „Strzelnica”.

Godz. 1545-1600

Zakończenie wydarzenia. Wręczenie dyplomów dla uczestników.

As part of the „Kraków Together” campaign, the Home Army Museum organizes holidays for children and youth from 30.01-03.02. and 06.02-10.02. All classes will be translated into Ukrainian. Thanks to establishing cooperation with the Internationaler Bund Polska Foundation, participation in all events is free of charge. During the course, participants will be able to: in demonstrations and scientific experiments conducted by representatives of the Małopolska Science Center Cogiteon, or workshops conducted by qualified staff of our museum.

Registration for the „Holidays for Young Scientists at the Home Army Museum” takes place from January 19, 2023 at the seat of the Museum or electronically at:  rezerwacja@muzeum-ak.pl
Each time the subject of the classes is the same, therefore it is possible to take part in the event only once. Participation in the classes is free of charge and Participants do not incur any additional costs. To submit an application, please complete the application form – formularz zgłoszeniowy -Ferie Muzeum AK-23 and read the regulaminem projektu

Planned schedule of classes:

8.00 – 8.30
Collection at the Home Army Museum. Organizational and orderly activities, creating the rules of the day spent together. Integration classes.

8.30 – 9.15
Start of classes conducted by representatives of the Małopolska Science Center Cogiteon entitled „There’s something in the air.”

9.15 – 9.45
Art classes and teambuilding games.

9.45 – 10.30
The next part of the classes conducted by representatives of the Małopolska Science Center Cogiteon entitled „Fire and water”.

10.30 – 11.00
Second breakfast.

1100 – 1300
Historical workshops with a large-format or urban game (depending on weather conditions) „In occupied Krakow”.
Hours: 1300 – 1330
Cleaning activities. Dinner.

13.30 – 14.30
Meeting with representatives of the City Guard in Krakow or the Polish Army. Classes on safety rules.

14.00 – 15.45
Classes in the exhibition space of the Museum. Field game conducted at the Museum’s permanent exhibition. A visit to the multimedia part of the Virtual Reality stand, modeled on the parachute jump of Cichociemni – a soldier of the Home Army.

15.45-16.00
End of the event. Handing out gadgets for participants.

У рамках акції «Краків разом» Музей Армії Крайової організовує свята для дітей та молоді з 30.01-03.02. та 06.02-10.02. Усі заняття будуть перекладені українською мовою. Завдяки налагодженню співпраці з Internationaler Bund Polska Foundation участь у всіх заходах безкоштовна. Під час курсу учасники зможуть: у демонстраціях і наукових експериментах, які проводять представники Малопольського наукового центру Cogiteon, чи майстер-класах, які проводять кваліфіковані співробітники нашого музею.

Реєстрація на «Канікули для молодих науковців у Музеї Армії Крайової» відбувається з 19 січня 2023 року за місцем розташування Музею або в електронному вигляді за адресою: rezerwacja@muzeum-ak.pl Кожного разу тематика занять однакова, тому взяти участь у заході можна лише один раз. Участь у заняттях безкоштовна і Учасники не несуть жодних додаткових витрат. Щоб подати заявку, будь ласка, заповніть аплікаційну форму – formularz zgłoszeniowy -Ferie Muzeum AK-23 та ознайомтеся з regulaminem projektu

Запланований розклад занять:

Години: 8.00 – 8.30
Колекція Музею Армії Крайової. Організаційно-розпорядкова діяльність, створення правил спільного проведення дня. Класи інтеграції.

8.30 – 9.15
Початок занять, які проводять представники Малопольського наукового центру Cogiteon під назвою — Щось витає в повітрі.

9.15 – 9.45
Мистецькі заняття та командоутворюючі ігри.

9.45 – 10.30
Наступна частина занять, яку проводять представники Малопольського наукового центру Cogiteon під назвою «Вогонь і вода».

10.30 – 11.00
Прибиральна діяльність. Другий сніданок.

11.00 – 13.00
Історичні майстер-класи з широкоформатною або міською грою (в залежності від погодних умов) «В окупованому Кракові».

13.00 – 13.30
Прибиральна діяльність. обід.

13.30 – 14.30
роки Зустріч з представниками міської варти в Кракові чи Війська Польського. Заняття з правил техніки безпеки.

14.00 – 15.45
Заняття у виставковому просторі Музею. Гра на постійній експозиції музею. Відвідування мультимедійної частини стенду віртуальної реальності, створеного за зразком стрибка з парашутом солдата Армії Крайової Ціхоціємні.

15.45-16.00
Завершення заходу. Роздача гаджетів для учасників.

 

Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Regilamin Cogiteon