Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Polskie Państwo Podziemne

Fenomen w skali światowej z uwagi na rozbudowane struktury, obejmujące całe terytorium II Rzeczpospolitej oraz zakres prowadzonych w konspiracji prac.

Okres działalności Polskiego Państwa Podziemnego wyznaczają dwie daty: 27 września 1939 roku, gdy w Warszawie powstała Służba Zwycięstwu oraz 1 lipca 1945, kiedy to w Krakowie rozwiązana została Rada Jedności Narodowej. Sama nazwa określająca ten 6-letni polski fenomen społecznego oporu i walki niepodłegłość, pierwszy raz pojawiła się pod koniec 1943 roku w artykule Jana Karskiego w londyńskim piśmie "Polska Walcząca - Żołnierz Polski na Obczyźnie". Już w styczniu roku 1944 zaczął jej używać "Biuletyn Informacyjny", wydawany przez Komendę Główną AK.

Polskie Państwo Podziemne

Tajne struktury polskiego państwa rozpoczęły swoją działaność już we wrześniu 1939 roku. Podlegały Rządowi RP na uchodźstwie.

Polskie Państwo Podziemne

Struktura terenowa PPP odpowiadała strukturze władz centralnych w Warszawie. Na szczeblu województw funkcjonowały komendy okręgów ZWZ-AK, okręgowe delegatury rządu, oraz lokalne porozumienia partyjne.

Polskie Państwo Podziemne

Na szczeblu powiatów istniały komendy obwodów ZWZ-AK, powiatowe delegatury rządu. Organizacja terenowa PPP schodziła do poziomu gmin, gdzie funkcjonowały placówki ZWZ-AK oraz konspiracyjni wójtowie, burmistrze, czy sołtysi.

Polskie Państwo Podziemne

Zaplecze polityczne PPP tworzyły najważniejsze partie polityczne skupione w Politycznym Komitecie Porozumiewawczym (PKP-RJN): Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy oraz Polska Partia Socjalistyczna (WRN).


Na mocy postanowień powziętych w lutym 1945 r. na konferencji w Jałcie, powstał komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, bezwzględnie podporządkowany Związkowi Sowieckiemu. Tym samym wolny świat wycofał poparcie dla rządu Tomasza Arciszewskiego, co z kolei zdecydowało o rozwiązaniu działających wciąż w konspiracji Delegatury Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej.

1 lipca 1945 r. doszło w Krakowie do ostatniego posiedzenia Komisji Głównej RJN, w którym wzięli udział: p.o. delegat rządu na kraj Jerzy Braun "Rogowski" ze Stronnictwa Pracy, Zygmunt Zaremba "Marcin" z Polskiej Partii Socjalistycznej, Jan Matłachowski "Samborski" ze Stronnictwa Narodowego, Zygmunt Kapitaniak "Stanisław" ze Zjednoczenia Demokratycznego i Józef Krasowski "Konar" z Chłopskiej Organizacji Wolności "Racławice".

Oni też opracowali i opublikowali w ostatnim numerze "Rzeczpospolitej Polskiej" Odezwę Rady Jedności Narodowej do Polaków i narodów sprzymierzonych, która zawierała Testament Polski Walczącej - przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego, potocznie nazywane Testamentem Polski Podziemnej.

Testament Polski Walczącej, plik pdf >>>

Polskie Państwo Podziemne


PPP obejmowało oddziaływaniem szerokie kręgi społeczeństwa polskiego i organizacje działające legalnie za zgodą władz okupacyjnych.

Do najwcześniej utworzonych organizacji konspiracyjnych należała zawiązana w Krakowie we wrześniu 1939 r. Organizacja Orła Białego, która następnie weszła w skład powołanej w Warszawie ogólnopolskiej polityczno-wojskowej organizacji konspiracyjnej Służba Zwycięstwu Polski (SZP).

Polityczne zaplecze SZP stanowiły działające w podziemiu partie polityczne reprezentowane w Radzie Głównej Obrony Narodu (następnie Głównej Radzie Politycznej).

Na bazie SZP utworzono podziemne wojsko polskie: ZWZ (od II 1942 pn. Armia Krajowa). Kontrolę nad ZWZ-AK sprawował Delegat Rządu RP na Kraj, który kierował pionem cywilnym PPP przygotowującym się do objęcia władzy przez legalny Rząd RP, po wyzwoleniu Polski z okupacji niemieckiej na drodze ogólnonarodowego powstania.

W 1941 rozpoczęto formowanie lokalnych organów PPP: Okręgowych Delegatur Rządu (ODR), które odgrywały szczególnie ważną rolę w dziedzinie oświaty, opieki społecznej i walki cywilnej.

W wielu rejonach rekstywowały się w konsporacji uczelnie wyższe (np w maju 1942 r. UJ, aw połowie 1942 Akademia Górniczo-Hutnicza pn. Odbywały się konspiracyjne posiedzenia licznych komisji PAU. Toczyło się bogate podziemne życie kulturalne, m.in. teatralne. Działalność ważną dla mieszkańców prowadziły Wydziały Opieki Społecznej.

W ramach ODR działała policja - Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB), podlegający Oddziałowi Bezpieczeństwa Wydziału Wewnętrznego ODR; tworzyli go głównie funkcjonariusze legalnej Policji Polskiej, tzw. granatowej.

Zbieraniem informacji o stratach spowodowanych działaniami wojennymi i polityką władz okupacyjnych zajmował się Wydział Likwidacji Skutków Wojny, jednak w wyniku przejęcia władzy przez rząd "lubelski" nie zostały one wykorzystane.

Walkę cywilną (np. sabotaż zarządzeń okupanta, bojkot teatrów i kin) organizowało Kierownictwo Walki Cywilnej (KWC), przy którym działały Cywilny Sąd Specjalny (CSS) i Komisje Sądzące.

W pionie wojskowym (ZWZ-AK) odpowiednikiem CSS był Wojskowy Sąd Specjalny. Komisje Sądzące badały sprawy mniejszej wagi i karały infamią, chłostą lub naganą; wyroki ogłaszano w prasie podziemnej.

Spektakularnym przejawem oporu cywilnego był kolportaż fałszywych numerów okupacyjnych gazet, wydawanych przez Biuro Informacji i Propagandy (BIP). Kolportażem zajmowali się harcerze z Szarych Szeregów.

Po upadku powstania warszawskiego Kraków stał się (obok Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego) siedzibą części centralnych władz PPP oraz miejscem narad Komendy Głównej i Delegatury Rządu. Jesienią 1944 przebywał w Krakowie wicepremier RP (Delegat Rządu RP) J.S. Jankowski.

Po zimowej ofensywie 1945 i zajęciu Polski przez Armię Czerwoną dow. AK gen. L. Okulicki podjął decyzję o jej likwidacji. Walkę o niepodległość kontynuowała formowana 1944 tajna organizacja Nie (Niepodległość). W Krakowie podejmowano większość decyzji, dotyczących stopniowej likwidacji struktur PPP.

Po aresztowaniu w marcu 1945 r. przez NKWD Delegata Rządu RP na Kraj J.S. Jankowskiego, gen. L. Okulickiego i innych czołowych polityków PPP obowiązki Delegata Rządu pełnił S. Korboński ("Nowak"). Na naradzie w Krakowie 27 V 1945 S. Korboński złożył rezygnację z urzędu, podjęta została również decyzja rozwiązaniu Delegatury RP i Rady Jedności Narodowej (RJN) z dniem l VII 1945.

Jednocześnie ukazały się w Krakowie odezwa RJN Do Narodu Polskiego i Narodów Sprzymierzonych oraz Testament Polski Walczącej, który uznając Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej oraz porozumienie polsko-sowieckie, domagał się opuszczenia terytorium Polski przez sowieckie wojska i NKWD.

6 sierpnia 1945 r. rozkazem p.o. Naczelnego Wodza gen. W. Andersa uległa rozwiązaniu Delegatura Sił Zbrojnych, powołana w kwietniu 1945 r. w miejsce zdekonspirowanej Nie. PPP przestało istnieć.

na podstawie: Encyklopedia Krakowa, PWN 2000, oprac. Stefan NiedźwieńskiPolskie Państwo Podziemne

Administracja

W okupowanym kraju podziemna administracja zastępowała organy chwilowo nieistniejącego państwa.

Oświata

W systemie tajnego nauczania prowadzono kształcenie na poziomie podstawowym, średnim i wyższym.

Wojsko

PPP posiadało swoje siły zbrojne, w lutym 1942 roku przekształcone w Armię Krajową.
Kilka zdjęć z naszego archiwum


Zmień ustawienia cookies