Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Zasady udostępniania zbiorów

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" oferuje możliwość udostępnienia zbiorów dla osób prywatnych lub instytucji.

1. Udostępnianie zbiorów odbywa się w dwojaki sposób:
a) udostępnienie fizyczne zbiorów do wglądu na miejscu w siedzibie Muzeum;
b) udostępnienie cyfrowych wizerunków zbiorów.

2. Wniosek o udostępnienie zbiorów powinien być składany w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie.

3. Wniosek zawierający prośbę o udostępnienie zbiorów powinien zawierać:
a) imię i nazwisko osoby prywatnej lub nazwa, adres i NIP instytucji
b) cel udostępnienia

4. Zgody na udostępnienie zbiorów udziela Dyrektor Muzeum.

5. Na podstawie wniosku o udostępnienie zbiorów i zgody Dyrektora Muzeum pracownicy Muzeum przeprowadzają kwerendę w zbiorach Muzeum i po jej zakończeniu kontaktują się z osobą lub instytucją w celu procedowania i finalizacji procesu udostępnienia zbiorów.

6. Czas realizacji kwerend w zbiorach Muzeum wynosi około 2 tygodni (10 dni roboczych), jednak w zależności od rodzaju i celu udostępnienia oraz konieczności weryfikacji prawnej ten okres może uleć wydłużeniu.

7. Szczegółowe wytyczne dotyczące udostępniania zbiorów wraz z cennikiem: regulamin udostępniania zbiorów >>>


Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" oferuje również możliwość wypożyczenia zbiorów dla innych instytucji kultury.

1. Wniosek o wypożyczenie zbiorów przez instytucje zewnętrzne powinien być składany w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące przed terminem wypożyczenia i powinien zawierać:
a) nazwa, adres i NIP instytucji
b) cel i miejsce wypożyczenia
c) planowany okres wypożyczenia

2. Zgody na wypożyczenie zbiorów udziela Dyrektor Muzeum.

3. Decyzja o wyrażeniu zgody na wypożyczenie zbiorów wydawana jest na podstawie wypełnionego przez Wypożyczającego formularza dotyczącego warunków transportu, przechowywania oraz eksponowania wypożyczonych zbiorów. Formularz ten jest przesyłany w celu jego wypełnienia Wypożyczającemu przed podpisaniem umowy wypożyczenia. Stanowi on załącznik do umowy wypożyczenia.

4. Tylko zbiory stanowiące własność Muzeum i posiadające ustalony status prawnoautorski oraz pełną dokumentację ewidencyjną mogą być wypożyczane za zgodą Dyrektora innym muzeom lub instytucjom.

5. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia zbiorów z uwagi na ich niewystarczający stan zachowania, brak spełnionych warunków eksponowania zbiorów w siedzibie Wypożyczającego oraz własne plany ekspozycyjne Muzeum.

6. Wypożyczenie następuje na podstawie umowy wypożyczenia, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron. Częścią składową umowy wypożyczenia jest protokół zdawczo-odbiorczy oraz formularz dotyczący warunków transportu, przechowywania oraz eksponowania użyczonych zbiorów w siedzibie Wypożyczającego.

7. W dniu odbioru zbiorów przez Wypożyczającego, jego reprezentant jest zobowiązany przedstawić pisemne upoważnienie do przejęcia obiektów wystawione przez instytucję, którą reprezentuje. Na podstawie upoważnienia strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do umowy wypożyczenia.

8. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z wypożyczeniem zbiorów.

9. Muzeum zastrzega sobie możliwość kontroli warunków i stanu wypożyczonych zbiorów w siedzibie Wypożyczającego.

10. Jeżeli instytucja wypożyczająca przewiduje przedłużenie wypożyczenia, należy na minimum 1 miesiąc przed upływem terminu zwrotu wystąpić do Dyrektora z pisemną prośbą o przedłużenie terminu zwrotu eksponatów.

 

osoba odpowiedzialna za informację: Monika KowalskaZmień ustawienia cookies