Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Rada Muzeum AK

RADA MUZEUM ARMII KRAJOWEJ

Przy Muzeum Armii Krajowej działa Rada Muzeum zgodnie z art. 11 Ustawy o muzeach (z dnia 21.11.1996 r. z późn.zm.) i Statutem Muzeum Armii Krajowej (Uchwała RMK nr CXXIV/3386/23, z dnia 6.12.2023 r.).

Rada sprawuje nadzór nad działalnością muzeum, ocenia przedłożone przez dyrektora instytucji sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok poprzedni i opiniuje plan działalności na rok następny. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata, z zastrzeżeniem art. 18 ww. ustawy. Rada Muzeum liczy od 5 do 15 członków. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5. Rada muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Rada Muzeum Armii Krajowej liczy piętnastu członków i jest powoływana na czteroletnią kadencję. Radę Muzeum AK I kadencji powołał Zarząd Województwa Małopolskiego 21 grudnia 2000 r. po wyrażeniu zgody przez ówczesny Zarząd Miasta Krakowa.

Na inauguracyjnym posiedzeniu 19 stycznia 2001 r. pierwszym Przewodniczącym Rady Muzeum AK został wybrany gen. bryg. Bohdan Zieliński "Tytus", który pełnił tę funkcję aż do śmierci - 21 maja 2001 r . Po nim powierzono ją Kazimierzowi Barczykowi, który pełnił tę funkcję przez kolejne 3 kadencje.

Rada sprawuje nadzór nad działalnością Muzeum, ocenia przedłożone przez dyrektora instytucji sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok poprzedni i opiniuje plan działalności na rok następny. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata, z zastrzeżeniem art. 18 ww. ustawy. Rada Muzeum liczy od 5 do 15 członków. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5. Rada muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Rada Muzeum Armii Krajowej liczy piętnastu członków i jest powoływana na czteroletnią kadencję. Radę Muzeum AK I kadencji powołał Zarząd Województwa Małopolskiego 21 grudnia 2000 r. po wyrażeniu zgody przez ówczesny Zarząd Miasta Krakowa.

*********

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY MUZEUM AK

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach [fragmenty]
Dziennik Ustaw nr 5 z 1997 poz. 24 z późn. zm.

Art. 1. Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Art. 5. 1. Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Muzeami państwowymi są muzea utworzone przez organy administracji rządowej.
3. Muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 11. 1. Przy muzeum państwowym i samorządowym działa rada muzeum, której członków powołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3.
2. Rada muzeum:
1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1;
2) ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.
3. Kadencja członków rady muzeum trwa cztery lata, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1.
4. Rada muzeum liczy od 5 do 15 członków. Członków rady muzeum powołuje i odwołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3. Rada muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
5. W skład rady muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez:
1) właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3;
2) właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3;
3) stowarzyszenia naukowe i twórcze;
4) fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum;
5) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w muzeach walk i martyrologii;
6) dyrektora muzeum;
7) samą radę muzeum.
6. Członkowie rady muzeum wskazani przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3, stanowią nie więcej niż 1/3 składu rady muzeum.
7. Dyrektor muzeum i sekretarz rady muzeum uczestniczą w jej zebraniach; sekretariat rady zapewnia muzeum.
7a. Członkom rady muzeum mogą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach regulujących należności przysługujące pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, o ile nie otrzymują ich z innego tytułu. Wydatki te pokrywa muzeum.
7b. Dyrektor muzeum przyznaje należności, o których mowa w ust. 7a, jeżeli środki na ten cel są ujęte w planie finansowym muzeum na dany rok.
8. Szczegółowy tryb pracy rady muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
9. Rada muzeum, w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, wyznacza do składu komisji konkursowej określonej w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dwóch dodatkowych członków.

**********

Statut Muzeum Armii Krajowej w Krakowie [fragmenty]
Załącznik do Uchwały Nr CXXIV/3386/23 Rady miasta Krakowa z dnia 6.12.2024 r.

§ 13.1
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzyskaniu zgody Zarządu Miasta Krakowa.
2. Rada Muzeum działa na zasadach i w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 15 członków.
4. W skład Rady wchodzą osoby wskazane przez:
1) organizatorów w liczbie czterech:
a) ze strony Gminy Miejskiej Kraków - 2 kandydatów,
b) ze strony Województwa Małopolskiego - 2 kandydatów
2) podmioty wymienione w art. 11. Ust. 5 pkt. 2-7 ustawy o muzeach.Zmień ustawienia cookies