Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum AK w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2024-04-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-14


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treść niedostępna

Pomimo, że grafiki wyposażone są w teksty alternatywne mogą występować problemy z ich odczytaniem. Niektóre elementy są zwinięte i nie da się do nich dotrzeć z użyciem klawiatury. Pojedyncze dokumenty nie posiadają jeszcze wersji alternatywnej. Nie wszystkie kolory czcionki posiadają odpowiedni kontrast.


Wyłączenia

Wiele materiałów multimedialnych na stronie internetowej zostało opublikowanych przed dniem wejścia w życie ustawy.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-04-14
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Mazur, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 410 07 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Armii Krajowej w Krakowie pozbawiona jest barier architektonicznych. Budynek wyposażony jest w podjazd, dostępne toalety, windę oraz miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas zwiedzania skorzystać można zarówno z audiodeskrypcji, jak i filmów nagranych w Polskim Języku Migowym (PJM), które dodatkowo wyposażono w napisy. Szczegółowe informacje na temat dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila", znajdziecie Państwo na podstronie Dostępność >>>

Muzeum posiada także oddział w Nowej Hucie - dawną siedzibę Muzeum Czynu Zbrojnego. Obiekt ten jest w trakcie remontu i obecnie nie jest jeszcze udostępniany zwiedzającym.


Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat dostępności na stronie: https://muzeum-ak.pl/dostepnosc/ Na stronie tej dostępna jest m.in. szczegółowy opis budynku i oferty Muzeum, informacje w języku ETR

Aktualny formularz raportu dostępności: raport GUS, plik pdf >>>

PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI:

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie

1. W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) wprowadza się rozwiązania organizacyjne poprawiające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie;

2. Zgodnie z zapisami wspomnianej wyżej Ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami oznacza osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;

3. Muzeum powołało koordynatora do spraw dostępności, do którego należy kierować wnioski i zażalenia. Funkcje tę sprawuje Katarzyna Mazur. Dane kontaktowe:

Poczta elektroniczna:
Telefon: 12 410 07 80
Kontakt SMS pod numerem: 516 166 535
Adres do kontaktu:
Katarzyna Mazur
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12
31-511 Kraków

4. Koordynator jest opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Do jego zadań należy ułatwienie kontaktu i dostępu do usług oferowanych przez Muzeum.

5. Muzeum zapewnia ułatwienia dostępu w następujących aspektach:

- w zakresie dostępności architektonicznej
a) przestrzeń komunikacyjną wolną od barier poziomych oraz pionowych. Budynek zaopatrzony jest w podjazdy oraz windę z przyciskami opisanymi alfabetem Braille’a;
b) oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane obok wejścia do budynku;
c) wsparcie asystenta, który m.in. pomoże w dotarciu do Muzeum oraz poruszaniu się po budynku. W przypadku chęci skorzystania z pomocy asystenta konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zapotrzebowania.
d) możliwość wstępu do budynku wraz z psami asystującymi;
e) dostępną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami wyposażoną w system przywoławczy oraz świetlny system alarmowy;
f) możliwość skorzystania ze ścieżek zwiedzania dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami wzroku (z audiodeskrypcją) oraz słuchu (z kioskami multimedialnymi z filmami w PJM z napisami);
g) w razie konieczności ewakuacji, pomoc w opuszczeniu budynku przez przeszkolonych pracowników Muzeum;

- w zakresie dostępności cyfrowej
możliwość skorzystania ze strony internetowej www.muzeum-ak.pl Zaprojektowana ona została zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. Na stronie zamieszczone zostały:
a) dane teleadresowe Muzeum oraz link do strony Biuletynu Informacji Publicznej;
b) narzędzia służące do kontaktu z podmiotem publicznym;
c) deklaracja dostępności strony internetowej

- w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania możliwość skorzystania z pomocy przeszkolonego pracownika Muzeum lub tłumacza PJM. Wnioski należy składać do muzealnego koordynatora dostępności;
b) możliwość skorzystania ze stanowiska kasowo-informacyjnego zaopatrzonego w pętle indukcyjną;
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;

6. Szczegółowe informacje na temat udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami umieszczone zostały na stronie internetowej muzeum-ak.pl w zakładce "Dostępność".

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą złożyć wniosek o zapewnienie dostępu alternatywnego w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

8. Muzeum, w przypadku określonym w pkt. 7, w miarę posiadanych środków i możliwości zapewni osobie ze szczególnymi potrzebami:
- wsparcie innej osoby lub
- wsparcie techniczne, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
- wprowadzenie takiej organizacji, która umożliwi realizację potrzeb w niezbędnym zakresie dla tych osób.

9. Wnioski, o których mowa w pkt. 7 należy kierować do muzealnego koordynatora dostępności.

10. Wniosek o którym mowa w pkt.7 powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, krótki opis problemu oraz informację na temat sposób kontaktu. Osoba wnioskująca powinna także określić dogodny dla niej sposób udostępnienia.

11. Muzeum powinno zrealizować wniosek nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie informuje o tym składającego wniosek, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem.

12. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący wniosek możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2024-2025 W MUZEUM ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2024-2025 - plik pdf z warstwą tekstową >>>

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2024-2025 - skan >>>Zmień ustawienia cookies