Biogramy

A   B   C   D   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Ś   Z  


Albrecht Janusz


Członek Związku Strzeleckiego, żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, szef Oddziału III Dowództwa Gł. Służby Zwycięstwu Polski, szef sztabu Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej.

więcej

Baczyński Krzysztof Kamil


Żołnierz w II plutonie 2 kompanii harcerskiego batalionu "Zośka" Armii Krajowej, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola", zastępca dowódcy III plutonu 3 kompanii baonu "Parasol" AK. Uważany za najwybitniejszego poetę młodego pokolenia okresu okupacji, poległ 4 VIII w Powstaniu Warszawskim.

więcej

Bagiński Henryk


Komendant Polskich Drużyn Strzeleckich, członek Komitetu Organizacyjnego Legionu Polskiego (tzw. Puławskiego przy armii rosyjskiej), dowódca kompanii inżynieryjnej 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. L. Żeligowskiego, szef sztabu 8 Dywizji Piechoty w wojnie 1920 r. w kampanii 1939 r. zastępca naczelnego dowódcy saperów, od 13 XI 1939 do 18 I 1940 r. w Paryżu zastępca Komendanta Gł. i Szef Sztabu Związku Walki Zbrojnej.

więcej

Bąbiński Kazimierz


Żołnierz I Brygady Legionów Polskich i komendant I Podobwodu Milejów Polskiej Organizacji Wojskowej, walczył w odsieczy Lwowa i wojnie polsko bolszewickiej 1920 r., oficer zawodowy, w kampanii 1939 r. dowódca 5 pułku piechoty Legionów, szef wyszkolenia Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, komendant Okręgu Wołyń AK, organizator i dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, zastępca gen. E. Fieldorfa w organizacji NIE, wieloletni więzień komunizmu.

więcej

Bokszczanin Janusz


Żołnierz I i III Korpusu Polskiego na Wschodzie, zastępca dowódcy 6 pułku ułanów, instruktor Centralnej Szkoły Kawalerii, szef sztabu Brygady Kawalerii "Równe", w kampanii 1939 r dowódca 10 pułku strzelców konnych, szef Wydziału Broni Szybkich Oddziału III Komendy Gł. ZWZ, Szef Sztabu KG AK, zastępca Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, członek Delegatury WiN za granicą.

więcej

Borkiewicz Adam


Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionów Polskich, oficer w wojnie polsko-bolszewickiej, pracownik Wojskowego Biura Historycznego, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze, zastępca Gł. Inspektora Wojskowej Służby Ochrony Powstania, szef sekcji historycznej Biura Informacji i Propagandy Komendy Gł. Armii Krajowej.

więcej

Boruta-Spiechowicz Mieczysław


Członek Związku Strzeleckiego, oficer II Brygady Legionów Polskich i II Korpusu Polskiego, obrońca Lwowa w 1918 r., oficer armii gen. J. Hallera we Francji, dowódca 4 pułku strzelców podhalańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca Grupy Operacyjnej "Boruta" w kampanii 1939 r., dowódca Polskiej Organizacji Walki o Wolność, więzień sowiecki, dowódca 5 Dywizji Piechoty w ZSRR, dowódca 1 Korpusu Polskiego w Wielkiej Brytanii, honorowy prezes Związku Legionistów Polskich, czynny w opozycji przedsierpniowej i w "Solidarności".

więcej

Borzobohaty Wojciech


Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, w kampanii 1939 r. oficer operacyjny w Dowództwie 36 Dywizji Piechoty Rezerwowej i Sztabie Armii "Lublin", szef Wydziału III Sztabu Okręgu Warszawskiego Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, szef sztabu i zastępca komendanta Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, szef sztabu Korpusu Kieleckiego AK, szef sztabu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, wieloletni więzień komunizmu, prezesem Zarządu Gł. Światowego Związku Żołnierzy AK.

więcej

Bór-Komorowski Tadeusz


Uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, wieloletni dowódca 9 pułku ułanów, uczestnik olimpiad w Paryżu w 1924 r. i w Berlinie w 1936 r., komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, uczestnik kampanii 1939 r., Komendant Obszaru Kraków-Śląsk Związku Walki Zbrojnej, zastępca Komendanta Gł. ZWZ - Dowódcy Armii Krajowej i komendant Obszaru Zachodniego ZWZ-AK, Dowódca AK, Naczelny Wódz, premier rządu RP na uchodźstwie.

więcej

Chruściel Antoni


Komendant Okręgu Warszawskiego Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim dowodził wszystkimi oddziałami - Dowódca Korpusu Warszawskiego AK. Po wyjściu z niewoli zastępca szefa Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych.

więcej

Cieplik Franciszek


Oficer Policji Państwowej, uczestnik kampanii polskiej 1939 r. i kampanii francuskiej 1940 r., więzień hiszpańskiego obozu Miranda de Ebro, oficer 3 Batalionu Strzelców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza, cichociemny, oficer Okręgu Nowogródek Armii Krajowej, poległ w walce z Sowietami.

więcej

Dekutowski Hieronim


"Cichociemny" zrzucony do kraju z przydziałem do Kedywu Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej. Dowódca oddziału dyspozycyjnego Kedywu w Inspektoracie Lublin-Puławy AK, 1 kompanii 8 pp Legionów AK. Przeprowadził kilkadziesiąt akcji bojowych i dywersyjnych na terenie Okręgu Lubelskiego AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej prowadził akcje odwetowe wobec sowieckich sił policyjnych oraz ich kolaborantów do II 1947 r. Ofiara komunistycznego mordu sądowego.

więcej

Demel Franciszek


Podoficer Związku Strzeleckiego, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, oficer Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych i Sztabu Głównego, uczestnik kampanii 1939 r., Szef Sztabu Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej w Paryżu, oficer Sztabu Naczelnego Wodza, w kampanii włoskiej dowódca 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty, oficer wywiadu 2 Korpusu Polskiego.

więcej

Dobrzański Henryk


Żołnierz 2 pułku ułanów Legionów Polskich, uczestnik odsieczy Lwowa i wojny polsko-ukraińskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej, oficer kawalerii, zwycięzca w zawodach hippicznych, w kampanii 1939 r. zastępca dowódcy 110 rezerwowego pułku ułanów walczący z Sowietami i Niemcami, dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, organizator konspiracyjnej organizacji Okręg Bojowy Kielce. Przeszedł do legendy jako pierwszy partyzant w II wojnie światowej.

więcej

Drobik Marian


Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, trzykrotnie ranny w wojnie polsko-bolszewickiej, szef Oddziału III sztabu Grupy Operacyjnej "Śląsk" w kampanii 1939 r., szef sztabu Okręgu Lublin Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej, szef Oddziału II Komendy Gł. Armii Krajowej.

więcej

Fijałka Michał


Walczył w kampanii 1939 r. i w kampanii francuskiej 1940 r., służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, zastępca Inspektora Rejonowego AK w Kowlu, dowódca I batalionu 50 pp 27 Wołyńskiej DP AK. Więziony na zamku w Lublinie i we Wronkach (1944-45).

więcej

Filipkowski Władysław


Działał w Służbie Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Inspektor Komendy Gł. ZWZ-Armii Krajowej na Obszar Lwów. Od 1943 do 1944 r. Komendant tego Obszaru. W Akcji "Burza" dowodził oddziałami Obszaru. Aresztowany przez NKWD i więziony do XI 1947 r. m.in. w Kijowie, Lwowie, Charkowie, Riazaniu-Diagilewie, Griazowcu.

więcej

Filipowicz Julian


Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, obrońca Lwowa w 1918 r., oficer kawalerii w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca Wołyńskiej Brygady Kawalerii w kampanii 1939 r. komendant Okręgu Krakowskiego Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, komendant Obszaru Białystok ZWZ.

więcej

Gaładyk Janusz


Oficer Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, oficer wywiadu w wojnie polsko-bolszewickiej, dyrektor nauk w Oficerskiej Szkole Piechoty, dowódcą pułku Korpusu Ochrony Pogranicza "Wilejka", w kampanii 1939 r. dowódca 1 Brygady Górskiej, niedoszły dowódca wojewódzki Służby Zwycięstwu Polski w Wilnie więziony przez Litwinów i Sowietów, dowódca 8 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR.

więcej

Godlewski Edward


Uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i wojny polsko bolszewickiej, dowódca 14 pułku ułanów jazłowieckich, w kampanii 1939 r. walczył nad Bzurą, w Puszczy Kampinoskiej i w obronie Warszawy, współtwórcą Organizacji Wojskowej Krakowa "Kaerge" i Związku Walki Zbrojnej, komendant Obszaru Białystok Armii Krajowej, komendant Okręgu Krakowskiego AK.

więcej

Górski Jan


Ochotnik w 4 Dywizji Strzelców Polskich i w Polskiej Organizacji Wojskowej, absolwent Korpusu Kadetów nr 2 i Wyższej Szkoły Wojennej, uczestnik kampanii 1939 r., oficer Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej w Paryżu, współautor koncepcji cichociemnych, cichociemny, szef sztabu Obszaru Białystok Armii Krajowej, szef sztabu Biura Inspekcji Komendy Gł. AK, zamordowany przez Niemców.

więcej

Grabiński Józef


Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty i Szkoły Podchorążych Piechoty, uczestnik kampanii 1939 r. - adiutant 27 pułku piechoty, dowódca piechoty Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora "Hubala", komendant Obwodu Łódź-miasto Związku Walki Zbrojnej, komendant Inspektoratu Łódzkiego ZWZ - Armii Krajowej.

więcej

Herman Franciszek


Uczestnik odzyskiwania władzy polskiej w Żywcu w 1918 r., ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., absolwent Wyższej Szkoły Wojennej i École Supérieure de Guerre w Paryżu, oficer Oddziału Operacyjnego sztabu Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" w 1939 r., p.o. szefa Oddziału II Komendy Gł. Armii Krajowej, skazany na dożywotnie więzienie w tzw. procesie generałów 1951 r.

więcej

Iglewski Antoni


Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, obrońca Grodna w 1939 r., p.o. komendanta Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej, cichociemny, dowódca Samodzielnego Partyzanckiego Batalionu Szturmowego "Suszarnia" AK, więzień komunizmu.

więcej

Iranek Osmecki Kazimierz


Emisariusz Naczelnego Wodza do Warszawy i gen. S. Roweckiego do Londynu. Oficer w Sztabie NW. Cichociemny zrzucony do Kraju. Szef Oddziału II (wywiad i kontrwywiad) Komendy Głównej Armii Krajowej aż do końca Powstania Warszawskiego. W imieniu Dowódcy AK podpisał układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

więcej

Jabłoński Bolesław


W kampanii 1939 r. oficer 6 pułku piechoty Legionów i w Obszarze Warownym "Grodno", walczył w kampanii norweskiej i francuskiej 1940 r., cichociemny, szef Oddziału II i szef Sztabu Okręgu Łódź Armii Krajowej, wieloletni więzień komunizmu.

więcej

Janke Zygmunt


Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii i Wyższej Szkoły Wojennej, szef Sztabu Kresowej Brygady Kawalerii w kampanii 1939 r., szef Oddziału II Sztabu Okręgu Łódź Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, Komendant Okręgu Śląskiego AK, wieloletni więzień komunizmu, historyk wojskowości i działacz społeczny.

więcej

Józewski Henryk


Komendant Komendy Naczelnej nr III Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie, wiceminister spraw wewnętrznych Ukraińskiej Republiki Ludowej, dyrektor gabinetu premiera J. Piłsudskiego, minister spraw wewnętrznych, wieloletni wojewoda wołyński, komendant Okręgu Warszawa-Miasto Służby Zwycięstwu Polski i Okręgu Warszawa-Województwo Związku Walki Zbrojnej, doradca polityczny Dowódców ZWZ - Armii Krajowej, redaktor czasopism "Polska Walczy", "Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej" i "Polska Niezawisła", jeden z najdłużej ukrywających się przed komunistami przywódca podziemia, więzień komunizmu.

więcej

Kalenkiewicz Maciej


W kampanii 1939 r. oficer sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii, zastępca dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora "Hubala", oficer w Komendzie Gł. Związku Walki Zbrojnej w Paryżu, oficer w Wydziale Studiów i Szkolenia Spadochronowego Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza, cichociemny, oficer Oddziału III Komendy Gł. Armii Krajowej, inspektor KG AK w Okręgu Nowogródzkim, dowódca Zgrupowania Nadniemeńskiego, Komendant Podokręgu Nowogródek.

więcej

Kamiński Aleksander


Redaktor naczelny "Biuletynu Informacyjnego" od 5 XI 1939 r. do 4 X 1944 r. organu prasowego Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Komendant Organizacji Małego Sabotażu "Wawer". Szefa Biura Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK. Referent kontrwywiadu Oddziału II Komendy Gł. AK. Autor "Kamieni na szaniec".

więcej

Karaszewicz-Tokarzewski Michał


Twórca i dowódca Służby Zwycięstwu Polski. Komendant Obszaru nr 3 (Lwów) Związku Walki Zbrojnej na okupację sowiecką, aresztowany i więziony przez NKWD. Dowódca 6 DP (w ZSRR i na Bliskim Wschodzie). Zastępca dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie.

więcej

Karski Jan


Dyplomata, konspirator, kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego i władz RP na Uchodźstwie, wobec aliantów zachodnich głosiciel prawdy o Zagładzie Żydów, a po wojnie prawdy o komunizmie, znawca doktryn politycznych i stosunków międzynarodowych, wybitny uczony i nauczyciel akademicki.

więcej

Kiwerski Jan


Absolwent Korpusu Kadetów nr 2, Szkoły Podchorążych Piechoty i Wyższej Szkole Wojennej, uczestnik kampanii 1939 r. - oficer operacyjny 33 Dywizji Piechoty Rezerwowej i 41 DP Rez., walczył 5 X w bitwie pod Kockiem, zastępca komendanta Związku Odwetu Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, szef Oddziałów Dyspozycyjnych "Kedywu" KG Armii Krajowej, komendant Okręgu Wołyńskiego AK i dowódca 27 DP AK.

więcej

Kolbe Maksymilian Maria


Franciszkanin czynny w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. 14 VIII 1941 r. zginął śmiercią męczeńską w KL Auschwitz.

więcej

Kontrym Bolesław


Żołnierz armii rosyjskiej, II Korpusu Polskiego w Rosji, Polskiej Organizacji Wojskowej, wcielony do Armii Czerwonej, współpracownik polskiego wywiadu, funkcjonariusz Straży Granicznej i Policji Państwowej, walczył pod Narwikiem i w obronie Francji, cichociemny, oficer "Wachlarza" i Kedywu, funkcjonariusz Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, dowódca odcinka w Powstaniu Warszawskim, oficer PSZ na Zachodzie, ofiara komunistycznego mordu sądowego.

więcej

Korol Józef


Powstaniec śląski, wicestarosta w Świętochłowicach, starosta w Tarnowskich Górach, wiceprezydent Chorzowa, kierownik dywersji pozafrontowej na Śląsku, komendant Okręgu Śląskiego Służby Zwycięstwu Polski - Śląskiego Związku Walki Zbrojnej.

więcej

Kowalówka Henryk


Członek Towarzystwa "Strzelec", żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, w kampanii 1939 r. zastępca dowódcy 73 pułku piechoty, współzałożyciel Organizacji Orła Białego, komendantem Okręgu Kieleckiego OOB, dowodził Podokręgiem Zagłębie Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej, komendant Okręgu Śląskiego ZWZ, komendant Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, zamordowany przez Niemców.

więcej

Kruk-Strzelecki Tadeusz


Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik tzw. wyprawy kijowskiej, tzw. buntu Żeligowskiego i III Powstania Śląskiego, zastępca szefa Oddz. Operacyjnego w sztabie Dowództwa Obrony Warszawy w 1939 r., współzałożyciel Służby Zwycięstwu Polski, szef Oddziału Politycznego Dowództwa Głównego SZP - Biura Informacji i Propagandy Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, więzień KL Auschwitz i KL Oranienburg, emigracyjny działacz społeczno-kombatancki.

więcej

Krupa Antoni


Absolwent seminarium nauczycielskiego i kursu podchorążych rezerwy, instruktor Junackich Hufców Pracy, w kampanii 1939 r. walczył w Grupie "Sandomierz", komendant Podobwodu Ćmielów Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, szef referatu zrzutów i Kedywu Komendy Obwodu Opatów ZWZ-AK, dowódca 8 kompanii 2 pułku piechoty Legionów AK, wieloletni więzień komunizmu.

więcej

Krzyżanowski Aleksander


Żołnierz I Korpusu Polskiego na Wschodzie, uczestnik w XI 1918 r. rozbrajania Niemców w Warszawie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oficer i dowódca jednostek artylerii WP, uczestnik Kampanii 1939 r. m.in. bitwy nad Bzurą i walk z Niemcami do połowy X 1939 r., komendant Okręgu Wileńskiego Związku Walki Zbrojnej - Amii Krajowej, podstępnie aresztowany przez Sowietów, wieloletni więzień komunizmu, zmordowany w więzieniu.

więcej

Liniarski Władysław


Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej i wojny polsko-bolszewickiej, ranny w kampanii 1939 r., wieloletni komendant Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej i Armii Krajowej Obywatelskiej, Żołnierz Wyklęty, wieloletni więzień komunizmu, działacz przedsierpniowej opozycji antykomunistycznej.

więcej

Macieliński Emil


Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, w wojnie polsko-bolszewickiej wsławił się szarżą pod Radziwiłłowem, komendant Okręgu Lwów-Zachód Związku Walki Zbrojnej - 1, pełniący obowiązki komendanta Obszaru nr 3 ZWZ we Lwowie.

więcej

Mazurkiewicz Jan


Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, we IX 1939 r. powołał w Stanisławowie Tajną Organizację Wojskową, do której w VI 1940 r. powrócił z Budapesztu jako jej Komendant Gł., scaloną z Kierownictwem Dywersji Komendy Gł. Armii Krajowej, dowódca "Kedywu", w Powstaniu dowódca Zgrupowania "Radosław", działacz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Frontu Jedności Narodu; jego postawa pod koniec życia budziła kontrowersje.

więcej

Miłkowski Zygmunt


Dowódca szwadronu w 7 pułku ułanów III Korpusu Polskiego, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik odsieczy Lwowa i wojny polsko-bolszewickiej, dyrektor nauk w Centrum Wyszkolenia Kawalerii, dowodził 23 pułkiem ułanów w Kampanii 1939 r., zastępca dowódcy i szef sztabu organizacji "Brochwicz", inspektorem Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, komendant Okręgu Krakowskiego ZWZ - Armii Krajowej, Kwatermistrz KG AK.

więcej

Moczarski Kazimierz


Prawnik, dziennikarz, pisarz, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej i sztabu Delegatury Sił Zbrojnych, wieloletni więzień komunizmu, działacz Stronnictwa Demokratycznego.

więcej

Muzyczka Ludwik


Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej i tzw. "buntu" Żeligowskiego, Inspektor Związku Strzeleckiego, starosta powiatowy w Głębokiem i Wyrzysku, współtwórca Organizacji Orła Białego, Szef Biur Wojskowych Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, współorganizator Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, wieloletni więzień komunizmu.

więcej

Nakoniecznikoff-Klukowski Przemysław


Członek Związku Strzeleckiego, żołnierz Polskiej Samodzielnej Brygady i Polskiej Organizacji Wojskowej na Kaukazie, walczył w 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. L. Żeligowskiego, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, dowódca 36 Dywizji Piechoty w kampanii 1939 r., dowódca 2 Brygady Strzelców Karpackich, cichociemny, komendant Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, wyznaczony na II zastępcę Komendanta Gł. Organizacji NIE, wieloletni łagiernik.

więcej

Neugebauer Jerzy


Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, komendant POW okupacji niemieckiej, szef Wydziału III Komendy Naczelnej nr 1 POW, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, adiutant 36 pułku piechoty, starosta powiatowy w Wilejce, Baranowiczach i Sochaczewie, oficer Komendy Obszaru Lwowskiego Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, zastępca Okręgowego Delegata Rządu we Lwowie, p.o. Okręgowego Delegata Rządu na Polesie.

więcej

Niedziałkowski Mieczysław


Polityk, członek Biura Wykonawczego Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej, wieloletni członek najwyższych władz Polskiej Partii Socjalistycznej, poseł na sejm w latach 1919-1935, redaktor naczelny "Robotnika", współtwórca i ideolog Centrolewu, uczestnik obrony Warszawy w 1939 r. członek Komitetu Obywatelskiego, członek Rady Głównej Obrony Narodowej i Komisarz Cywilny - zastępca Dowódcy Gł. Służby Zwycięstwu Polski, zamordowany przez Niemców.

więcej

Niepokólczycki Franciszek


Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1939 r., oficer zawodowy WP, wykładowca w Centrum Wyszkolenia Saperów, w kampanii 1939 r. dowódca 60 baonu saperów i w dowództwie obrony Warszawy, zastępca dowódcy Kedywu, w Powstaniu Warszawskim kierował produkcją środków walki, prezes II Zarządu Gł. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

więcej
rekordów: 114, na stronach: 3