fbpx
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów


Dnia 28 maja 2019 roku na terenie Muzeum Armii Krajowej odbyło się Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie Członków Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów zwołane przez ustępujący Zarząd Oddziału Stowarzyszenia. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16.30 przy obecności 15 członków zwyczajnych i 3 członkach współdziałających.

Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru Oddziału Krakowskiego Szarych Szeregów oraz uroczystym odśpiewaniem hymnu Szarych Szeregów. Wszystkich zebranych w imieniu Przewodniczącego Zarządu dh hm mjr Władysława Zawiślaka powitał dh Paweł Lisowski i przedstawił cele zebrania.

Następnie zostało wybrane Prezydium Zebrania w osobach dh Marcina Kapusty (przewodniczący), kol. Olgi Turkiewicz (sekretarz) oraz dh Zdzisława Stangela (członek prezydium).  Zabierając głos dh M.Kapusta przedstawił zasady głosowania wg statutu Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów za lata 2010 – 2019  pod nieobecność  dh hm mjr W.Zawiślaka przedstawił dh P.Lisowski.

Wniosek o udzielenie absolutorium za lata 2010 – 2019 dla Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Roman Heil. W jawnym głosowaniu członkowie walnego zebrania jednogłośnie  udzielili ustępującym władzom absolutorium.

Na wniosek dh P.Lisowskiego  zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Przewodniczącego Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów druhowi hm mjr Władysławowi Zawiślakowi.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrany został nowy Zarząd Oddziału w składzie dh hm Monika Domagała HR, kol. Maria Konieczna (zgoda na piśmie), dh phm P.Lisowski, dh kpt Alicja Samborska, dh hm Zbigniew Wilk HR oraz nowa Komisja Rewizyjna w składzie dh Janusz Baster, dh Roman Heil, kol. Andrzej Wołowczyk (zgoda na piśmie).

Przewodniczący Prezydium zaproponował krótką przerwę w czasie której ukonstytuował się nowo wybrany Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna. Po jej zakończeniu zostały odczytane protokoły z pierwszych posiedzeń Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej. W następnej 4-tniej kadencji władze Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia będą działać w następującym składzie :

ZARZĄD  ODDZIAŁU

  1. dh hm Zbigniew Wilk HR            – przewodniczący
  2. dh phm Paweł Lisowski              –  z-ca przewodniczącego
  3. dh hm Monika Domagała HR   –  sekretarz
  4. kol. Maria Konieczna                  –  skarbnik
  5. dh kpt Alicja Samborska            –  członek zarządu

KOMISJA  REWIZYJNA

  1. kol.Andrzej Wołowczyk               –  przewodniczący
  2. dh Janusz Baster                         –  członek
  3. dh Roman Heil                              –  członek

Dh P.Lisowski przedstawił zebranym sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia z całej Polski który odbył się w Warszawie w grudniu 2018 roku oraz zaprezentował najbliższe plany działań wybranego Zarządu m.in. udział w organizacji 75 rocznicy Akcji Specjalnej Koppe dnia 06 lipca 2019 r. oraz  XXX Jubileuszowego Złazu Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów w dniach 14-15 września 2019 r.

Na zakończenie spotkania głos zabrał nowy Przewodniczący Zarządu Oddziału dh Z.Wilk, który wyraził serdeczne podziękowania wszystkim tym którzy zaangażowali się w zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie Walnego Zebrania naszego Stowarzyszenia.

Na tym Przewodniczący Prezydium zakończył oficjalnie to spotkanie.

Tekst: Zbigniew Wilk