fbpx

Regulamin

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez aplikację Explainit

 1. Świadczącym usługi drogą elektroniczną poprzez aplikację Explainit jest Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie z siedzibą: ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków; NIP: 6762159179 (dalej Muzeum).
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Muzeum: udostępnianie wystawy plenerowej „Krakowska Konspiracja” w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. sprzedaż usług drogą elektroniczną następuje w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, a w przypadku nabycia praw do licencji na podstawie zakupionego biletu wstępu na wystawę Muzeum AK na podstawie obowiązującego w Muzeum AK „Cennika biletów oraz usług edukacyjnych dla zwiedzających Muzeum AK”;
  2. udostępniany materiał jest objęty prawem własności i autorskim prawem majątkowym;
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Android (minimalna wersja 9) lub iOS (minimalna wersja 11.0) z dostępem do sieci internet i włączoną geolokalizacją oraz zainstalowaną aplikacją Explaint dostępną do pobrania w sklepie internetowym Google PLAY oraz AppStore.
 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zakupu przez Kupującego biletu wstępu na wystawę Muzeum AK, dzięki czemu Kupujący nabywa prawo do korzystania z licencji;
  2. umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 roku;
  3. dla osób, które nie zakupiły biletu wstępu na wystawę Muzeum AK udostępnianie wystawy plenerowej „Krakowska Konspiracja” jest możliwe po wykupieniu licencji. W okresie promocyjnym do 31 października 2021 roku licencja udostępniana jest nieodpłatnie; po tym okresie nastąpi udostępnienie opcji płatnej;
  4. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Muzeum o utracie prawa odstąpienia od umowy (nie dotyczy przypadków nabycia praw na podstawie zakupu biletu wstępu na wystawę Muzeum AK).
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Muzeum podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania usługi w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców;
  2. reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Muzeum: reklamacje@muzeum-ak.pl;
  3. w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2) należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym dane Usługobiorcy (adres e-mail) oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości;
  4. Muzeum ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.
 6. Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:
  Administratorem danych jest Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie; ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem: iod@muzeum-ak.pl .
  Głównym celem zbierania danych jest: zawarcie umowy na podstawie Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 6 ust.1, lit.b i c RODO, a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres wynikający z obowiązków prawnych, a dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, modyfikacji oraz ich usuwania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.