fbpx
Wojsko czechosłowackie wkroczyło na Zaolzie

Wojsko czechosłowackie wkroczyło na Zaolzie


Po zakończeniu I wojny światowej na mapie Europy pojawiło się 9 nowych państw. Wśród nich była m.in. Rzeczpospolita oraz Czechosłowacja. Problemem na ówczesnych narodów były kwestie sporne dotyczące terytorium. Nie inaczej było na pograniczu polsko-czechosłowackim, gdzie oba państwa rościły sobie prawa do Śląska Cieszyńskiego (cz. Těšínsko). Nie był to spór nowy, albowiem rywalizacja o te tereny rozpoczęła się w czasach króla Jana Luksemburskiego (1296-1346)…

W 1918 r. lokalne struktury władzy deklarowały chęć przyłączenia zarówno do Polski jak i Czechosłowacji. 30 października 1918 r. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego wydała manifest zapewniający przynależność Śląska Cieszyńskiego do Polski. Tego samego dnia powstała czeska Krajowa Rada Narodowa dla Śląska, która ogłosiła przejęcie władzy na tym terenie. Jednak udało się podówczas dojść do porozumienia i kompromisu bez konsultowania się z władzami centralnymi. 5 listopada postanowiono, że tymczasowy podział terytorium zostanie wytyczony wg czynnika etnicznego i w przyszłości podziału Śląska Cieszyńskiego dokonają przez rządy obu państw. Do tego czasu umowy zapewniała polską administrację w powiatach: bielskim, cieszyńskim i częścią powiatu frysztackiego, a czeską nad powiatem frydeckim i pozostałą częścią powiatu frysztackiego. W listopadzie Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (na dzień 26 stycznia 1919 r.), w której kształt okręgu wyborczego nr 35 bazował na ustaleniach z 5 listopada.

W grudniu Józef Piłsudski wystosował do prezydenta Czechosłowacji Tomasa Masaryka notę zawierającą chęć podjęcia negocjacji i pokojowego uregulowania kwestii Śląska Cieszyńskiego. Jednak Czesi zajęli zbrojnie Spisz i Orawę. Czechosłowacy planowali zająć obiekty przemysłowe w tzw. Zagłębiu Karwińskim oraz zabezpieczyć linię kolejową prowadzącą na Słowację. Kilka dni później rząd Czechosłowacki wystosował notę oskarżający Polskę o … złamanie ustaleń z 5 listopada 1918 r.

23 stycznia 1919 r. 16 tys. żołnierzy Czechosłowackiego Wojska (cz. Československá armáda) wkroczyło na Śląsk Cieszyński, w tym czasie na polskich żołnierzy na tym terenie było ok. 3 tys.

 

Na zdjęciu: Polska ulotka antyczeska